Privacybeleid

Privacy statement

Wie zijn wij

Ons website-adres is: http://www.dezutphense.nl

WELKE GEGEVENS

Het fotografencollectief De Zutphense (hierna te noemen: De Zutphense) verwerkt volgende persoonsgegevens van haar leden:

naam; adres; telefoon; e-mailadres; web-site adres. Daarnaast beheert De Zutphense foto’s (digitalebestanden) van de leden.

Betreffende gegevens worden opgevraagd op het moment dat iemand lid wordt. Daarbij wordt de nieuwe leden gevraagd zich akkoord te verklaren met het gebruik van de gegevens door De Zutphense. De toestemming wordt door het secretariaat gearchiveerd.

De Zutphense beschikt niet over z.g. Hoog risico gegevens zodat een Privacy impact assessment niet noodzakelijk is.

MET WELK DOEL

Deze gegevens worden gebruikt voor de ledenadministratie; voor het innen van contributie; om de leden te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken; voor de communicatie tussen de leden onderling; voor publicatie op de web-site van De Zutphense en voor het toezenden van de correspondentie die het doel van de vereniging ondersteunt. In incidentele gevallen worden naam en adresgegevens van individuele leden gebruikt om mensen en/of instanties die gericht belangstelling hebben voor foto’s van één of enkele van de leden in contact te brengen met die leden.

De betreffende gegevens zijn het minimum waarover De Zutphense moet beschikken om haar doelstelling te realiseren. Daarmee is voldaan aan de eis ten aanzien van dataminimalisering.

Noch de persoonsgegevens, noch de foto’s zullen op enigerlei wijze ter beschikking worden gesteld voor enig commerciële gebruik, van welke aard dan ook.

WAAR KOMEN GEGEVENS VANDAAN

Genoemde gegevens zijn uitsluitend afkomstig van de leden zelf. Deze gegevens zijn  minimaal noodzakelijk om aan de doelstelling van de vereniging te kunnen voldoen.

BEWAARTERMIJN

Persoonsgegevens en foto’s worden bewaard gedurende het lidmaatschap. Bij beëindiging van het lidmaatschap worden de foto’s van de web-site van De Zutphenseverwijderd en de digitale bestanden worden gewist.

Persoonsgegevens van oud-leden worden bewaard in het (digitaal) archief om bijvoorbeeld oud-leden te informeren over een reünie etc.

MET WIE WORDEN GEGEVENS GEDEELD

De ledenlijst, met daarin de persoonlijke gegevens, wordt één maal per jaar aan alle leden toegestuurd met het verzoek de data up-to-date te houden.

Persoonsgegevens en foto’s worden, zo veel mogelijk door een wachtwoord beveiligd,  gepubliceerd op de web-site van De Zutphense: www.dezutphense.nl, die wordt gehost door: yourhosting.nl

De adresgegevens van de leden worden ter beschikking gesteld van: het secretariaat van de Fotobond, Nederlands centrum voor vrijetijdsfotografie, secretaris@fotobond.nldie ze gebruikt voor het toezenden van Nieuwsbrieven.

WIE BEHEERT DE DATA

De voorzitter, secretaris en penningmeester beschikken over de persoonlijke gegevens. De web-master beschikt over de persoonlijke gegevens en de foto’s.

Betreffende functionarissen zorgen voor adequate bescherming van de gegevens die zijn opgeslagen op hun privé computers. Daartoe behoren een up-to-date gehouden virusscanner en firewall.

De voorzitter van De Zutphense draagt de verantwoordelijkheid voor het beschermen van de privacygevoelige gegevens.

RECHTEN VAN DE LEDEN

Leden kunnen ten allen tijde inzage krijgen in hun gegevens en/of hun gegevens  corrigeren dan wel laten verwijderen. In voorkomend geval volstaat een e-mail aan het secretariaat.

WIJZIGING

De Zutphense behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.

This site is protected by wp-copyrightpro.com